หน้าแรก >> แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ >> มาเลเซีย >>ML9807 มะละกา- เลโก้แลนด์-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า- 4 วัน 3 คืน

ML9807 มะละกา- เลโก้แลนด์-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า- 4 วัน 3 คืน 

TRIP   4 วัน 3 คืน
LegoLand Malaysia 8
ปิดเทอมนี้พาครอบครัว เที่ยว เลโก้แลนด์ แดนอัศจรรย์
มะละกา- เลโก้แลนด์-กัวลาฯ-เก็นติ้ง-ปุตตราจาย่า-  4 วัน 3 คืน
  บินหรูเครื่องใหญ่นั่งสบาย มีทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
 

     
การเดินทาง     20-23ก.ค./9-12ส.ค./19-22ก.ย./10-13ต.ค.,19-22ต.ค.56


วันแรก      กรุงเทพ   มะละกาเมืองมรดกโลก

13.00 น.         พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4   อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบิน Egypt Air เคาน์เตอร์  Q เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับอำนวย ความสะดวกแก่ท่าน
15.30 น.       เหิรฟ้าสู่ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบิน อียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS960 (มีบริการอาหารบนเครื่อง) สนุกกับการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ บนเครื่องด้วยจอทีวีเป็นส่วนตัว ตามสะดวก(บิน2 ชม.)
18.30 น.      เดินทางถึงสนามบิน กัวลาลัมเปอร์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว         
                         บริการอาหารค่ำ(มื้อที่ 1) หลังอาหารนำคณะเดินทางสู่มะละกา  เมืองมรดกโลก ด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีประวัติศาตร์อันยาวนาน  ถึงมะละกานำท่านเข้าพัก โรงแรมArena หรือระดับเดียวกัน


วันที่สอง     มะละกาเมืองมรดกโลก- สวนสนุก LEGOLAND (แห่งแรกของเอเชีย)

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 2 ) นำท่านเดินทางไป  ชมความงดงามของ   Stadthuys , Victoria Fountain, Christ Church  หอนาฬิกา กังหันแถบ Duch Squareและย่านอาณาจักรสีแดง ซึ่งเคยเป็นดินแดนของดัช จากนั้น นำท่านเดินขึ้นเขา St. Paul Hill ชมทิวทัศน์ของเมืองและไปสักการะรูปปั้นนักบุญ St Fracis ที่ศักดิ์สิทธิ์ (ตามตำนานเล่าว่าเมื่อหลาย ร้อยปีล่วงมาแล้ว นักบุญ  St  Farncis ได้สิ้นชีวิตไปเกือบ 1 ปี เขาได้ฝังศพไว้ในมะละกาต่อมาได้ขุดศพท่านขึ้นเพื่อจะนำท่านไปฝังที่เมืองกัวร์ ประเทศอินเดีย แต่เมื่อขุดศพท่านขึ้นมาปรากฏว่า ศพท่านเหมือนคนนอนหลับ จึงได้ขอตำแหน่งนักบุญให้แก่ท่านจากพระราชวังวาติกัน แต่ทางพระราชวังได้ตอบกลับมาอีก 16 ปีผ่านไปขอให้ตัดแขนไปพิสูจน์ เมื่อตัดแขนปรากฏว่ามีเลือดไหลเหมือนยังมีชีวิตอยู่จึงได้รับประกาศให้เป็นนักบุญ St. Francis Xavier และอีก60 ปี  ผ่านไป ทางมะละกาต้องการสร้างอนุสาวรีย์ของท่านไว้บนยอดเขา St. Paul Hill เมื่อสร้างเสร็จแล้วปรากฏว่าใน วันหนึ่งเกิดฟ้าผ่าลงมาถูกกิ่งไม้ใหญ่หักลงมาถูกแขนหักเหมือนแขนข้างที่ตัดส่งให้พระราชวังวาติกันSt. Ancis Xavier จึงมีผู้นับถือทั่วโลกและมีโรงเรียนในชื่อท่านทั่วโลก ชม ทิวทัศน์บนยอดเขา ดูจุดยุทธศาสตร์  จากยอดเขา จากนั้นเดินลงจากเขาชมป้อม A Famosa ป้อมป้องกันเมืองของโปรตุเกส ซึ่งถูกทำลายโดยอังกฤษจนเกือบหมด  (เหลือไว้ แค่ประตู Porta De Santiago)
 10.00 น.      อำลามะละกา มุ่งสู่ LEGOLAND  ยะโฮร์ ระหว่างทางชมธรรมชาติอันเขียวขจีของต้นปาล์มน้ำมัน ที่เรียงรายสองข้างทางอันเป็นพืชเศษฐกินที่สำคัญของประเทศมาเลเซีย
12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่3)  หลังอาหารนำท่านสัมผัส   แห่งแรกของเอเชีย
                         แห่งที่หกของโลก ประกอบไปด้วยเครื่องเล่นกว่า 40 เครื่องเล่น  7 โซน คือ Lego Kingdom , Imagination
                   Land of Adventure , Lego Techic, TheBeginning , Lego City Minuland  โดยใช้ตัวต่อเลโก้มากที่สุดถึง 50       ล้านตัว จุดศูนย์กลางที่นี่คือ Miniland  ที่จำลองสิ่งก่อสร้างโดดเด่นทั่วเอเชีย ในอัตราส่วน 1:20 ซึ่งทั้งคน รถไฟ รถยนต์ เครื่องบิน จะเคลื่อนไหวเหมือนจริงได้ด้วยปุ่มปังคับเพียงปุ่มเดียว ว้าววววว !
                         เชิญท่านและครอบครัวสนุกสุดเหวี่ยงกันแบบไม่รู้ลืมกันตามอัธยาศัย  
19.00 น.         บริการอาหารค่ำ (มื้อที่4) เข้าที่พักโรงแรม Eleven Century หรือระดับเดียวกัน พักผ่อนตามสะดวก


วันที่สาม    ยะโฮร์-เมืองใหม่ปุตราจาย่า-กัวลาลัมเปอร์

07.00 น.        บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 5)อำลายะโฮร์ นำท่านเดินทางทางสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซีย
12.00 น.         บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 6) จากนั้น เที่ยวเมืองใหม่ ปุตราจายา  เมืองหลวงแห่งอนาคตของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามและทันสมัย  ชมมัสยิดสีชมพูที่  งดงาม ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาปส่วนหนึ่ง และ บนพื้นดินส่วนหนึ่ง ถ่ายรูปกับมัสยิดสีชมพู ชมทำเนียบรัฐบาลที่มีอาคารอันงดงามตระการตาซึ่งเป็นเอกลักษณ์  ชมวังสุลต่านรัฐเซลังงอร์ บรรยากาศริมทะเลสาปแสนคลาสสิค  จากนั้นนำท่านสู่ตึกปิโตรนัส ถ่ายรูปตึกแฝดที่สุงที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านผ่าน ชมจุดกำเนิดของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ณ แม่น้ำ 2 สายตัดกัน ที่ตั้งของมัสยิดจาเม็ด มัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ชมตึกรัฐสภา อนุสาวรีย์ทหารอาสาและอาคารใกล้เคียง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ราชการมี สถาปัตยกรรมแบบ Victoria ของอังกฤษ นำท่านถ่ายรูปย่าน Dataran Merdeka สถานที่ฉลองเอกราช ชมอาคารสวยๆรอบๆ เช่น อาคาร Sultan Abdul Samad ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง อาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย Selangor  Club ของผู้ดีชาวอังกฤษในสมัยก่อน ชมลานน้ำพุ St Mary Chuch โบสถ์เซ็นต์แมรี่ อายุกว่า 200 ปี     และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก (ในวันที่ 30 ส.ค. 2500 ธง Union Jack  ของอังกฤษได้ลดลงและชักธงสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ขึ้นแทน อันถือเป็นวันฉลองเอกราช) นำชมพระราชวัง “ อีสตาน่า ไนการ่า ” ถ่ายรูปกับพระราชวังของกษัตริย์ มาเลเซีย  และทหารม้ารักษาพระองค์ ผ่านชมหอคอยโทรคมนาคม   K.L.TOWEสื่อสาร ( ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก )
18.30 น.         บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 7) นำท่านเข้าที่พักโรงแรม Frenze หรือระดับเดียวกัน


วันที่สี่      กัวลาฯ- เก็นติ้งฯไฮแลนด์  - กรุงเทพ

07.00 น.         บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8 )จากนั้นเดินทาง สู่ยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ เมืองในหมอก       
สู่สถานี SKY WAY นั่งกระเช้าข้ามภูเขาเป็นระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งมีความเร็วที่สุดในโลกและยาวที่สุดในเอเชีย ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของป่าอยู่อย่างมากเป็นประสบการณ์ที่คุณจะไม่ลืม ท่านจะได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นแบบยุโรปแต่แสนสุขสบายในระดับความสูงกว่า 6,000 ฟิต จากระดับน้ำทะเล ถึงยอดเขา เชิญท่านสนุกกับสวนสนุกกลางแจ้งซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิดตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)  เชิญท่านเพลิดเพลินกับคาสิโนเสี่ยงโชคซึ่งเปิด 24 ช.ม. ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คเจ็ต ฯหรือท่านจะเลือกซื้อชมโชว์ระดับโลกตามอัธยาศัย**สุภาบุรุษควรสวมเสื้อคอปกและรองเท้าหุ้มส้น สุภาพสตรีแต่งกายสุภาพและเด็กอายุต่ำกว่า  21  ปี  ห้ามเข้าคาสิโน**  หรือจะเลือกซื้อสินค้า ช้อปปิ้งกันตามสะดวก( เลือกทานอาหารกลางวันตามสะดวกที่ฟู๊ดคอร์ด และอื่นๆอีกมากมาย )
14.00 น.         ได้แวลาสมควรนำท่านนั่งกระเช้า ลงจากยอดเขา แวะชมร้านขายช็อดโกแลต ราคาถูก ซึ่งมีคุณภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น บะกุ๊ดเต๋  ต้มซุปเครื่องยาจีน  และ ขนมขบเคี้ยวท้องถิ่นมากมาย
18.00 น.         บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 9)  ณ ภัตตาคารจีนก่อนเดินทางสู่สนามบิน
19.30 น.        นำท่านเดินทางสู่สนามบินKLIA เพื่อเตรียมเดินทางกลับกรุงทพฯ
22.40 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบิน Egypt Air เที่ยวบิน MS961 (บริการอาหารรอบดึกบนเครื่อง)
23.40 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   กรุงเทพฯ  พร้อมความประทับใจ

 

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคา
หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันของสายบิน และต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทาง
กรณีกระเช้าขึ้นเก็นติ้งปิดการบริการ บริษัทฯขอสงวานสิทธิ์ในการใช้รถขึ้นสู่เก็นติ้ง


ผู้ใหญ่ท่านละ 16,900 บ.(ห้องละ 2 ท่าน / 2 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงลด      400 บ.

ผู้ใหญ่ท่านละ 16,900 บ. (ห้องละ 3 ท่าน / 3 เตียง)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง ลด  1,000 บ.

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ    2,900    บ.

 

 

อัตรานี้รวมค่าบริการ        
-  ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  อียิปต์แอร์พร้อมภาษีสนามบิน            -  โรงแรมระดับ 4/3 ดาว 3  คืน
- ค่าเข้าสวนสนุกเลโก้แลนด์และกระเช้าลอยฟ้าขึ้นเก็นติ้ง    -  อาหารตามระบุในรายการ  9 มื้อ
- หมวกที่ระลึก                                                                                    - หัวหน้าทัวร์ไทย  1ท่าน และ มัคคุเทศก์มาเลเซีย  1ท่าน
- ประกันภัยทุนประกัน 1,000,000 บ.                                           - รถโค้ชปรับอากาศตามขนาดผู้โดยสาร /ค่าเข้าชมสถานที่
- ค่าสัมภาระกระเป๋าโหลดเข้าเครื่อง ท่านละ1 ใบ น้ำหนัก 20 ก.ก.  หากนำมาเกินกว่านี้ท่านต้องชำระที่เคาร์เตอร์สายการบินอัตรานี้ไม่รวม  
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์  และทีมงาน ซึ่งเป็นการแสดงน้ำใจกับผู้ให้บริการตามหลักสากลปฏิบัติ  
-ทิปพนักงานยกกระเป๋า,อาหารเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากทัวร์จัดเลี้ยง    , โทรศัพท์ , ซักรีด , มินิบาร์ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 % ) กรณีขอใบเสร็จถูกต้อง (
เงื่อนไขการจอง                  มัดจำท่านละ 7,000 บาท หลังการจอง  3  วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย   15 วัน
ถ้าท่านสมาชิกได้ทำการโอนเงินแล้วกรุณา FAX หลักฐานการโอนเงิน ระบุชื่อ นามสกุลและที่อยู่ของผู้จอง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ, โปรแกรมที่จอง วันที่เดินทาง, จำนวนสมาชิกและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และสำเนาหนังสือเดินทาง ของท่าน   FAX มายังเบอร์ 02-443 - 2415   สำหรับ คนไทยต่างด้าว เดินทางได้ โดยขอวีซ่าและแจ้งเข้าแจ้งออก ที่ตรวจคนเข้าเมือง รายละเอียดกรุณาสอบถามเพิ่มเติม
ระเบียบการและข้อตกลงการสำรองที่นั่ง

  1. สำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำท่านละ 8, 00 0   บาท  หากยังไม่ชำระค่ามัดจำ ยังไม่ถือว่าการจองสมบูรณ์ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์รับผู้ที่พร้อมชำระค่ามัดจำก่อน ส่วนที่เหลือชำระอย่างน้อย   15 วันก่อนการเดินทาง
  2. กรณีไม่สามารถเดินทางไปด้วยประการใดก็ตาม กรุณาแจ้งให้ทางบริษัท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง   มิฉะนั้น ทางบริษัท จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่มัดจำไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้                                                     

                                เมื่อมัดจำแล้ว หากยกเลิกการเดินทาง 15 – 29 วัน จะไม่มีการคืนมัดจำ
ยกเลิกก่อนการเดินทางระหว่าง 8 – 14 วัน หักค่าใช่จ่าย 75% ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 8 วัน หักค่าใช่จ่าย 90 % ของค่าใช่จ่ายทั้งหมด

  1. เมื่อท่านสำรองที่นั่งในทัวร์เรียบร้อยแล้ว   ในกรณีที่ท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางประเภท   หรือถือ    ศีลมังสวิรัติ กรุณาแจ้งให้แผนกขายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย   7 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และบริษัท

           ของสงวน สิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ ถึง 16 ท่านขึ้นไป
2.         บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3.         หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.         บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.         รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.         มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
7.         หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน เช่น การเลื่อน หรือยกเลิกเที่ยวบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
  8.       บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ,กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ
9.         ให้ถือว่าเงื่อนไขทั้งหมด ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเสมือน สัญญาของการขายทัวร์ ที่ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อง ได้ในกรณีใด   
หมายเหตุ :      1. ในกรณีที่ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด บริษัทไม่แนะนำให้ท่านจองตั๋วเครื่องบินที่บินต่อกัน เที่ยวบินต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เนื่องจากบางครั้งอาจมีความล่าช้าของสายการบินนั้นๆ และก่อนการจองตั๋วเครื่องบินจากต่างจังหวัด กรุณาตรวจสอบวันเดินทางและสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้งว่า กรุ๊ปสามารถออกเดินทางได้แน่นอนหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งมีกรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามที่กำหนดของแต่ละรายการท่องเที่ยว ซึ่งทำให้ทางบริษัทออกเดินทางได้
                         2. ในกรณีที่ท่าน อ่านหรือพิมพ์ รายละเอียดรายการจากทางเว็บไซด์ของบริษัท กรุณาตรวจสอบรายการฉบับสมบรูณ์จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทอีกครั้ง ก่อนการจอง รายการท่องเที่ยวและเงื่อนไขต่างๆ บริษัทจะยึดถือตามรายการฉบับสมบรูณ์เท่านั้น                        
หนังสือเดินทางไทยต้องมีอายุการเดินทางเหลือไม่น้อย กว่า 6 เดือน
มิฉะนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณี  ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน

การเดินทางไปท่าเรือริเวอร์ซิตี้ สี่พระยา